หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 รายการประมาณราคาปี 2557
     ประมาณราคา ปี 2559
     รายงานประมาณราคา ปี 2557
 แผนพัฒนาคุณภาพฯ สพม.33
     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2557
     มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2557
 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
     มาตรฐาน การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
 แผนปฏิบัติการ สพม.33
     แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 s
 ข้อมูลนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2559
     2559-2
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ
     แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 แบบรายงานข้อมูล นักเรียนประจำพักนอน 2/2558
     แบบรายงานนักเรียนประจำพักนอน
 รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับเงินอุดหนุน
     รูปแบบการรายงานผล
 ข้อมูลจำนวนนักเรียน
     ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
     ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557
     จำนวนนักเรียน 30 พ.ย. 2557
 คู่มือการใช้งานระบบแปลงฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
     วิธีการใช้งานระบบรับส่งข้อมูล
     คำแนะนำกำรส่งฐำนข้อมูล STUDENTS
 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารฯ ปี 2557
     ปกองค์ประกอบที่งานติดตาม57
     4.ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
     3.ด้านมาตรฐานเขตพื้นที่
     2.ด้านคุณภาพทางการศึกษา
     1.ด้านโอกาสทางการศึกษา
 การเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการ
     รายงานผลการดำเนินงาน
     แบบฟอร์ม โครงการ
 อบรมแผนพัฒนา
     Quality plan 2555-2558 (แผนพัฒนา สพม33)
     3.แผนกลยุทธ์_(ตำรา ปี 2551)
     2.แผนพัฒนาฯ สพฐ.อบรม_(ตำรา,คู่มือ ปี 2554)
     1.แผนพัฒนา_นครนายก (ppt) ปี 2555
 ไฟล์ประกอบการอบรมแผนปฏิบัติการ 21-22/04/2557
     2.อบรมแผนกลยุทธ์ อ.ภรณ์นภัส ปี 55
     1.อบรมแผนพัฒนา_ ปี 2556
     1.อบรมแผนปฏิบัติการ_ปี 2557
 แบบฟอร์มการของบประมาณต่างๆ
     ตัวอย่าง ปร.4 ปร.6
     แบบฟอร์มการขอครุภัณฑ์
     แบบ ปร.6
     แบบ ปร.4
 ราคามาตราฐานครุภัณฑ์
     ราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2557
 ราคามาตราฐานสิ่งก่อสร้าง
     ราคามาตราฐานสิ่งก่อสร้าง ปี 2557
 คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ
     คู่มือ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action plan Report System : ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Report system : KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Report system : KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     คู่มือ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action plan Report System : ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557