.

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มนโยบายและแผน dsaสพม.33

 
 
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 18.212.206.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 99,479
 

  หน้าหลัก     
 

20 ข้อปฏิบัติที่ควรปฏิบัติ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา  

         1. มีครูเวร รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและช่วงเลิกเรียน

          2. การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  วันจันทร์เครื่องแบบราชการ  วันพุธ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันศุกร์ชุดผ้าไทยพื้นเมือง

          3. ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด้วยกลวิธีสอนที่หลากหลาย 

          4. สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อระดมทรัพยากรมาพัฒนาการศึกษา เช่น ครูมีจำนวนน้อยให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปกครอง มาเป็นวิทยากรท้องถิ่น

           5. ให้ครูที่ปรึกษาพานักเรียนพูดคุย สรุปสิ่งดีงาม  สวดมนต์แบบสั้น ยกเก้าอี้ขึ้นโต๊ะ ทำความสะอาดโรงเรียนทุกวันทำการก่อนกลับบ้าน

          6. ให้ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูม ทุกวันทำการ ทุกโรงเรียน

          7. ให้มีการสวดมนต์ยาวทำนอง สรภัญญะทุกวันศุกร์ 

          8. จัดให้มีครูเวรและมีการบันทึกเวรประจำวัน  

          9. พัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

          10. ปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอรัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ  สร้างขวัญกำลังใจ  ภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที่

          11. ปลูกฝังจิตสาธารณะให้นักเรียนช่วยงานพ่อแม่  ผู้ปกครอง  โรงเรียนและสังคม

          12. ให้นักเรียนมีเป้าหมายชีวิต  โดยโรงเรียนเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน แนะนำเป้าหมายชีวิตของนักเรียน

          13. ลูกสุรินทร์ต้องมีคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้

          14. ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน

          15. พัฒนานักเรียนให้คัดลายมือไทยด้วยตัวบรรจง

          16. ใช้วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์กล่อมเกลาจิตใจนักเรียนอย่างจริงจัง  ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

          17. จัดทำแนวปฏิบัติการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟนของนักเรียนเพื่อการเรียนการสอน

          18. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

          19. จัดแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และให้โรงเรียนจัดทำโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน

          20. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เช่น หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน  จัดอบรมครูในวันหยุด หรือวันเสาร์-อาทิตย์  ส่งเสริมการทำงานของครูผู้ทรงคุณค่า(เกษียณอายุราชการ) หรือผู้มีจิตอาสา  

 

 
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ดูแลเว็บไซต์ ปาณิศา นิเลิศรัมย์
197 หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel : 08 8586 1804, 0 4451 3629 ต่อ 107  Fax : 0 4471 3465
Email : panisa.lim@hotmail.com