.

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มนโยบายและแผนสพม.33

 
 
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มีนาคม 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 52.91.221.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 101,261
 

  หน้าหลัก    กลยุทธ์ จุดเน้น 
กลยุทธ์ จุดเน้น
 

     กลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

กลยุทธ์ที่

จุดเน้นที่

ประกอบด้วย

1. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

๑.๑ ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสม กับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาชีพ  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับ สถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น

1.4 สนับสนุนให้ผู้เรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา  เข้าศึกษาต่อในสายสามัญ และสายอาชีพ  

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

2.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกัน โดยใช้เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามศักยภาพของสถานศึกษา

2.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับ เครือข่าย สหวิทยาเขต วิชาชีพทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้อยโอกาส  เด็กพิการ  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 

๑.  เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

๑.๑ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ  

1.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด

๑.๓ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  

1.4 ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

1.5 ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักชาติ  เปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

2.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และภาษาต่างประเทศที่ 2

2.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร(ทักษะการคิด  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร  ทักษะชีวิต  ทักษะการใช้เทคโนโลยี)  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการนำผลการประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน

2.4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3. เสริมสร้างสุขภาพจิต   สุขภาพกายที่ดี  และมีทักษะอาชีพ          

3.1 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน  ตามหลักพหุปัญญา  ด้านสุขภาพจิต  สุขภาพกาย และทักษะอาชีพ

3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเป้าหมายชีวิต พัฒนาทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ  

3.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เช่น  ลูกเสือ  เนตรนารี แนะแนว  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  และห่างไกลยาเสพติด

3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

 

1. พัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษา

 

๑.๑   ปรับปรุงกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับบริบท  ความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น สังคม  โดยเน้นทักษะวิชาชีพ  ควบคู่กับวิชาสามัญ

1.2   ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  และจัดทำแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.3  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา  และครู  ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน

๑.4  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  ที่สามารถวัดและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้

2.1  ส่งเสริมให้ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

2.2  ส่งเสริมให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวัดและประเมินความรู้ความสามารถผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย   ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบนิเทศ

 

3.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเทศภายในสถานศึกษา

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีเครือข่ายการนิเทศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสหวิทยาเขต

4. พัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง

1.1      จัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

1.2 การวิเคราะห์สภาพอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

2.1 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID – Plan)

2.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานความต้องการของตนเองและส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2.3 ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.4 ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ และด้านบริหารจัดการ

3. การสร้างระบบแรงจูงใจและขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

3.1 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

3.2 ส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือ  และวิธีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์

5. การพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  ในยุคไทยแลนด์ 4.0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย มีความเสถียรและปลอดภัย เพื่อใช้บริหารจัดการ ได้แก่ การประชุม (Conference) การติดต่อสื่อสาร การนิเทศ การรายงานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ให้ครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)

๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายในการระดมทรัพยากรพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้

การผลิต การบำรุงรักษาสื่อ นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

1. การกระจายอำนาจการบริหารจัดการ

 

๑.1  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยมีกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต   ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  และสถานศึกษาเป็นฐาน  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามสายบังคับบัญชา

1.3 ส่งเสริมการบริหารงานด้านวิชาการเชิงพื้นที่   ตามสหวิทยาเขตและโรงเรียนที่รับผิดชอบ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และศึกษานิเทศก์

2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2.1 ส่งเสริม พัฒนาภาคีเครือข่าย สมาคมประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมครูการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุรินทร์   สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์   เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  ชมรมข้าราชการบำนาญ   เครือข่ายสถาบันการศึกษาอื่น   สถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

2.2   ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

 

drcrazy.txt
 

 
 
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ดูแลเว็บไซต์ ปาณิศา นิเลิศรัมย์
197 หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel : 08 8586 1804, 0 4451 3629 ต่อ 107  Fax : 0 4471 3465
Email : panisa.lim@hotmail.com