.

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มนโยบายและแผน dsaสพม.33

 
 
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 18.212.206.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 99,480
 

  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ (VISION)

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา

มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 

 4.ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

6.ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา  ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล

7. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 

เป้าประสงค์ (GOAL)

1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา    มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

4.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ   และการจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ยุคไทยแลนด์ 4.0

 

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัฒนธรรมองค์กร

“ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบ”

ค่านิยมองค์กร

รับผิดชอบ มีน้ำใจ ให้บริการ ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร


 

 
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ดูแลเว็บไซต์ ปาณิศา นิเลิศรัมย์
197 หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel : 08 8586 1804, 0 4451 3629 ต่อ 107  Fax : 0 4471 3465
Email : panisa.lim@hotmail.com