.

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มนโยบายและแผนสพม.33

 
 
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มีนาคม 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 52.91.221.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 101,259
 

  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ (VISION)

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรคุณภาพพัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศที่่ยั่งยืน 

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 

 4.ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

6.ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลัก       ธรรมาภิบาล

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 

เป้าประสงค์ (GOAL)

1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา    มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

4.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ   และการจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ยุคไทยแลนด์ 4.0

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัฒนธรรมองค์กร

“ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบ”

ค่านิยมองค์กร

รับผิดชอบ มีน้ำใจ ให้บริการ ประสานงานอย่างกัลยาณมิต


 

 
 
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ดูแลเว็บไซต์ ปาณิศา นิเลิศรัมย์
197 หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel : 08 8586 1804, 0 4451 3629 ต่อ 107  Fax : 0 4471 3465
Email : panisa.lim@hotmail.com