.

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มนโยบายและแผน dsaสพม.33

 
 
 
มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 มีนาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.28.203
คุณเข้าชมลำดับที่ 81,578
 

  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ (VISION)

การมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ (MISSION)

1.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิตมีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

3.ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

4.ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

เป้าประสงค์ (GOAL)

1.ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 2.ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

4.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการและอาชีพ บนพื้นฐานของความ เป็นไทย

5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

วัฒนธรรมองค์กร

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ

ค่านิยมองค์กร

รับผิดชอบ มีน้ำใจ ให้บริการ ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร


 

 
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางปาณิศา นิเลิศรัมย์
197 หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel : 08 8586 1804, 0 4451 3629 ต่อ 107  Fax : 0 4471 3465
Email : panisa.lim@hotmail.com