.

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มนโยบายและแผน dsaสพม.33

 
 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 มกราคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.83.81.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 79,240
 

  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ (VISION)

การมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ (MISSION)

1.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิตมีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

3.ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

4.ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

เป้าประสงค์ (GOAL)

1.ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 2.ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

4.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการและอาชีพ บนพื้นฐานของความ เป็นไทย

5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

วัฒนธรรมองค์กร

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ

ค่านิยมองค์กร

รับผิดชอบ มีน้ำใจ ให้บริการ ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร


 

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวปาณิศา สมมี
197 หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel : 08 8586 1804, 0 4451 3629 ต่อ 107  Fax : 0 4471 3465
Email : nisasommi@gmail.com