.

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มนโยบายและแผนสพม.33

 
 
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มีนาคม 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 52.91.221.160
คุณเข้าชมลำดับที่ 101,270
 

  หน้าหลัก    ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา
 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.33
ที่ โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 สุรวิทยาคาร นายแสน แหวนวงศ์
2 สวายวิทยาคาร นายทวีศักดิ์ สนสี
3 เทนมีย์มิตรประชา นายอำนาจ นวนิล
4 ศรีไผทสมันต์ นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ
5 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายพิทักษ์ สุปิงคลัด
6 สุรินทร์ราชมงคล นายเฉลิมชัย แสนสุข
7 วีรวัฒน์โยธิน นายไพชยนต์ จันทเขต
8 มหิธรวิทยา นายสาโรจน์ พฤษภา
9 นาบัววิทยา นายวิทยา เพ่งเล็งดี
10 ศรีรามประชาสรรค์ นายวายุคล จุลทัศน์
11 พนาสนวิทยา นายสุรพงศ์ ปรากฎรัตน์
12 สิรินธร นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์
13 นาดีวิทยา นายวรพงศ์ มีมาก
14 สุรินทร์ภักดี นายศุภชัย ชาวนา
15 พญารามวิทยา นายไพบูรณ์ เมินขุนทด
16 โชคเพชรพิทยา นายนิเวศ ทิวทอง
17 สุรินทร์พิทยาคม นายทศพร สระแก้ว
18 ตั้งใจวิทยาคม นายชนะศึก จินดาศรี
19 ท่าสว่างวิทยา นายแซม มุ่งดี
20 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร นางสาวทองใบ ตลับทอง
21 สุรพินท์พิทยา นายสมศักดิ์ บุญโต
22 จอมพระประชาสรรค์ นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
23 เมืองลีงวิทยา นายชอบ พรหมบุตร
24 บุแกรงวิทยาคม นายทวีโชค งามชื่น
25 หนองสนิทวิทยา นายนิวัฒน์ โพธิมาศ
26 สินรินทร์วิทยา นายวสันต์ ปัญญาธานี
27 แร่วิทยา นายมนัด เทศทอง
28 บึงนครประชาสรรค์ นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ
29 ศีขรภูมิพิสัย นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ
30 แตลศิริวิทยา นางจารุวรรณ บุญโต
31 ห้วยจริงวิทยา นายจีระพรรณ เพียรมี
32 กุดไผทประชาสรรค์ นายวรวุธ สุทธิกุล
33 จารย์วิทยาคาร นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์
34 มัธยมจารพัตวิทยา นางกชพร ธรรมวิเศษ
35 หนองแวงพิทยาคม นายนิเวศน์ เนินทอง
36 ขวาวใหญ่วิทยา นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์
37 วังข่าพัฒนา นายวิชิตชัย แข่งขัน
38 ยางวิทยาคาร นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์
39 สำโรงทาบวิทยาคม ว่าที่ รต.บัญญัติ สมชอบ
40 ศรีสุขวิทยา นางสาวจงบุญ จากภัย
41 ชุมพลวิทยาสรรค์ นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ
42 เมืองบัววิทยา นายยรรยง วงค์คำจันทร์
43 ลำพลับพลาวิทยาคาร นายเสงี่ยม วงศ์พล
44 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นายพัลลภ พัวพันธุ์
45 ลานทรายพิทยาคม นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
46 เมืองแกพิทยาสรรค์ นายถนอม บุญโต
47 พรมเทพพิทยาคม นายสมัย ปานทอง
48 ช้างบุญวิทยา นายจักรพงษ์ เจริญพร
49 ทุ่งกุลาพิทยาคม นายชำนาญ เกตุโสระ
50 โนนแท่นพิทยาคม นายสุดใจ ศรีใหญ่
51 ศรีปทุมพิทยาคม นายประหยัด ทองทา
52 รัตนบุรี นายปริญญา พุ่มไหม   
53 ดอนแรดวิทยา นายสุพินทร์ พุฒตาล
54 เบิดพิทยาสรรค์ นายบุญศักดิ์ บุญจูง
55 ธาตุศรีนคร นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์
56 แกศึกษาพัฒนา นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์
57 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ นายปิยวัฒน์ ศรีไสว
58 สนมวิทยาคาร นายวิชัย สาลีงาม
59 หนองอียอวิทยา -ว่าง-
60 หนองขุนศรีวิทยา นายฉัตรนพดล คงยืน
61 นารายณ์คำผงวิทยา นายทันใจ ชูทรงเดช
62 โนนเทพ นายวีรพงศ์ หมายสุข
63 ประดู่แก้วประชาสรรค์ นางจิดาภา บูรณ์เจริญ
64 ประสาทวิทยาคาร นายองอาจ สุจินพรัหม
65 โคกยางวิทยา นายสมชัย นามสว่าง
66 ตานีวิทยา นายสมโภชน์ สุขเจริญ
67 ไทรแก้ววิทยา นายธรรมนูญ มีเสนา
68 ทุ่งมนวิทยาคาร นายกิตติชัย แผ่นจันทร์
69 เชื้อเพลิงวิทยา นายพศิน บัวหุ่ง
70 ตาเบาวิทยา นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
71 กาบเชิงวิทยา นายวสันต์ คำเกลี้ยง
72 แนงมุดวิทยา นายศรีสุนทร ส่งเสริม
73 โคกตะเคียนวิทยา  - ว่าง -
74 ปราสาทเบงวิทยา นางสาวพิจิตรา คำมันตรี
75 พนมดงรักวิทยา ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต
76 สังขะ นายสุนทร พลศรี
77 กระเทียมวิทยา นายสุวรรณ สายไทย
78 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก นางอุดมพร สิงห์ชัย
79 ขนาดมอญพิทยาคม นายไพบูลย์ ศิริมา
80 มัธยมทับทิมสยาม 04 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์
81 พระแก้ววิทยา นายอายุ คิดดี
82 เทพอุดมวิทยา นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร
83 บัวเชดวิทยา นายอนุชา หลิมศิริวงษ์
84 มัธยมศรีสำเภาลูน นายขันติ จารัตน์
85 ศรีณรงค์พิทยาลัย นายสุพิน บุญเยี่ยม
 

 
 
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้ดูแลเว็บไซต์ ปาณิศา นิเลิศรัมย์
197 หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel : 08 8586 1804, 0 4451 3629 ต่อ 107  Fax : 0 4471 3465
Email : panisa.lim@hotmail.com