หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓
 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ณ ห้องประชุมโรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชัยอนันต์ แก่นดี ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิด ความรู้ ความเข้าใจ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษา ในการกำหนดกรอบแนวทางดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกาาในสังกัด สามารถนำแผนพัมนาคุณภาพการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอด้วย องค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กต.ปน.) สหวิทยาเขต และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขต ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งส้ิน ๘๐ คน ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘